Algemene Voorwaarden E-Step-Rides/Building Qonsult

Onderhavige contactvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die tussen E-Step-Rides / BUILDING QONSULT met zetel te 3940 Hechtel, Toekomststraat 21, hebbende als BTW-nr.: 0744.494.301 wordt afgesloten met potentiële klanten/huurders.

De klant onderkent dat met de ondertekening van de overeenkomst tussen BUILDING QONSULT en hem/haar deze contractvoorwaarden van toepassing zijn met uitsluiting van alle anders luidende contractvoorwaarden behoudens uitdrukkelijk schriftelijke afwijking.

Deze contractvoorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van elektrische steps door BUILDING QONSULTING aan potentiële klanten/huurders.

Bij ondertekening van de overeenkomst erkent de huurder minstens 18 jaar oud te zijn en bekwaam om een bestelling te plaatsen en/of een overeenkomst te ondertekenen.

Alle reserveringen van steps verlopen via onze website hetzij factuur.

Op deze website kan de huurder een datum van verhuur selecteren en eens de datum is geselecteerd zal er aangegeven worden hoeveel steps er beschikbaar zijn op de betreffende datum en op het betreffende verhuurpunt.

In geval de huurovereenkomst tussen BUILDING QONSULT en de huurder wordt afgesloten buiten het verkooppunt van BUILDING QONSULT heeft de huurder altijd een herroepingsrecht en dit conform art. VI.73 WER.

In dit geval kan de huurder binnen een termijn van veertien dagen en zonder opgave van enige reden de huurovereenkomst herroepen.

De herroepingstermijn verloopt de veertiende dag na de dag waarop de overeenkomst werd gesloten.

Zo de overeenkomst op dat ogenblik reeds zou zijn uitgevoerd, beschikt de huurder natuurlijk niet over een herroepingsrecht.

Voor elke huurovereenkomst afgesloten in een verkooppunt van BUILDING QONSULT zelf heeft de huurder geen herroepingsrecht.

In geval de huurder van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient hij één en ander duidelijk mee te delen op het volgende e-mailadres info@e-step-rides.be

De huurder dient de betreffende mail in ieder geval te verzenden  alvorens de hierboven vermelde herroepingstermijn verstreken is.

BUILDING QONSULT stelt step(s) ter beschikking van het volgende type: Segway Ninebot F40E en Segway Ninebot Max G30€ II

Bij Weekend verhuur zal elke step voorzien zijn van een:

 • Slot met sleutel, naamplaatje en Keycord of sleutelhanger
 • Oplaadkabel
 • Infofiche
 • Enkele flyers

Deze steps kunnen een snelheid behalen die niet hoger is dan 25km zodanig dat eventuele huurders niet in het bezit dienen te zijn van een rijbewijs.

De huurder dient op het ogenblik van het afhalen van de step in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart of paspoort en dient de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Gebruikers van de step dienen minstens de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.

Huurders dienen er steeds mee rekening te houden dat de hoogte van de step standaard staat ingesteld op 1m20.

BUILDING QONSULT wijst erop dat het dragen van een valhelm wettelijk niet verplicht is doch wordt door BUILDING QONSULT in ieder geval wel aangeraden.

Hetzelfde geldt voor beschermende kledij. BUILDING QONSULT adviseert evenwel om degelijke kleding en schoenen te voorzien.

De overeenkomst tussen BUILDING QONSULT en de huurder neemt een aanvang na de (elektrische) ondertekening zowel van de overeenkomst als de algemene contractvoorwaarden.

De huurperiode vangt aan op de datum en uur zoals is overeengekomen op het ogenblik van de reservatie en eindigt op het ogenblik dat de betreffende step opnieuw door BUILDING QONSULT in ontvangst wordt genomen en dus  in principe op de laatste dag van de huurperiode zoals overeengekomen tijdens de reservatie.

De huurder is verplicht de door hem gehuurde step(s) tijdig in te leveren en dit op dezelfde plaats als waar hij/zij deze heeft opgehaald tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

De huurperiode omvat het tijdstip vanaf het vertrek tot op datum van aankomst en terug overhandigen van de betreffende step van BUILDING QONSULT.

Voor het geval de step(s) vroeger worden terugbezorgd aan BUILDING QONSULT dan de overeengekomen huurperiode, zal niettemin de overeengekomen prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd zijn zonder dat er vermindering zal komen van de huurprijs.

Bij teruggave van de step(s) buiten het overeengekomen eindtijdstip zal er per  aangevangen uur een vergoeding van € 50,00 worden aangerekend. Om geldig te zijn moet deze clausule wederkerig zijn. Dit kan zo nog worden aangepast na bespreking.

Wanneer de step(s) niet wordt terugbezorgd aan BUILDING QONSULT, zal de kostprijs van de step aan nieuwwaarde vermeerderd met alle andere kosten die uit de niet-teruggave zouden worden veroorzaakt, verschuldigd zijn door de huurder.

In geval van diefstal is de huurder verplicht om onmiddellijk klacht in te dienen bij de betreffende politiedienst en hiervan het nodige attest te bezorgen aan BUILDING QONSULT.

De overeenkomst tussen de huurder en BUILDING QONSULT loopt verder tot op het ogenblik dat BULDING QONSULT door de huurder in het bezit is gesteld van een afschrift van de door de huurder ingediende klacht.

In geval van faillissement, gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening of kennelijk onvermogen van de huurder, is de overeenkomst tussen BUILDING QONSULT en de huurder van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

BUILDING QONSULT heeft eveneens het recht om de verhuurovereenkomst als ontbonden te beschouwen in geval dat de betreffende step(s) gebruikt wordt in strijd met de tussen partijen afgesloten overeenkomst en algemene contractvoorwaarden en dit van rechtswege zonder dat er een ingebrekestelling is vereist.

In dat geval zal er door de huurder een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd zijn van € 500,00.

De schadevergoeding zal door BUILDING QONSULT verschuldigd zijn op het ogenblik dat zij handelen in strijd met huidige overeenkomst en contractvoorwaarden. Dit geldt eveneens voor de huurder zo BUILDING in gebreke blijft.

Alle door BUILDING QONSULT geleverde steps zijn rijvaarding en volledig geschikt voor de verhuur. Zij  worden door de huurder in ontvangst genomen in de staat zoals zij zich bevinden bij ontvangst, in een volledig nette en goed gereinigde toestand.

Bij het inleveren van de step(s) zal de staat van de step tegensprekelijk worden vastgesteld. De huurder zal instaan voor eventuele schade die o.a. de kosten inhoudt voor het terug herstellen van de step in de staat waarin deze zich bevond bij aanvang van de overeenkomst alsmede een vergoeding voor de duurtijd nodig voor de herstelling en waarin de step niet kon worden verhuurd.

Partijen stellen deze vergoeding reeds forfaitair vast op € 100,00 per dag.

BUILDING QONSULT zal de betreffende step aan de huurder maar leveren op voorwaarde dat deze bij afhaling van de step een kopie van zijn identiteitskaart bezorgt aan BUILDING QONSULT.

De huurder is ten alle tijden zelf aansprakelijk voor elke inbreuk op de contractuele bepalingen alsook inbreuken op wetten en verkeersreglementering van toepassing in het land waar de huurder zich met de step bevindt tijdens de huurperiode.

Volgend gebruik van de step is in ieder geval verboden:

 • De step kan niet worden gebruikt om een voorwerp te duwen of te slepen;
 • De step kan niet worden gebruikt voor illegale doeleinden;
 • Het is de huurder ten alle tijden verboden onderverhuur van de step toe te staan;
 • De step kan niet worden gebruikt voor wedstrijden;
 • De step kan niet worden gebruikt voor bezoldigd goederenvervoer;
 • De step kan niet worden gebruikt voor koerierdiensten;
 • De step kan niet worden gebruikt voor vervoer van dieren;
 • De step kan niet worden gebruikt voor verhuur of scholing;

Partijen komen nu reeds overeen dat een inbreuk op één van deze hierboven vermelde bepalingen automatisch van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is de overeenkomst als ontbonden wordt beschouwd;

In dit geval zijn  de betaalde huurgelden verworven en kunnen deze niet terug worden uitgekeerd aan de huurder en behoudt BUILDING QONSULT het recht om grotere schade te bewijzen en te verhalen op de huurder.

Het is de huurder verboden om gelijk welke herstelling aan de step uit te voeren.

Kosten die het normaal onderhoud en herstelling uitmaken van de betreffende step vallen volledig te  laste van BUILDING QONSULT.

Kosten die het gevolg zijn van nalatigheid van de huurder blijven ten laste van de huurder.

Ten laatste bij de boeking via het online boekingssysteem dient de factuur te worden betaald. Tenzij anders vermeld op de offerte.

De huurder zowel als de overige bestuurders van de steps zijn aansprakelijk , minstens voor het niet door de BA-verzekering gedekte gedeelte voor alle schade, hoe ook veroorzaakt, welke aan de step en aan derden is toegebracht of ontstaan ongeacht of deze schade het gevolg is van de schuld van de huurder of van derden.

BUILDING QONSULT kan nooit aansprakelijk geteld worden voor schade aan de huurder of overige bestuurders diens lijf, goederen of derden hoe ook ontstaan.

In geval van een ongeval, diefstal of poging tot diefstal, dient de huurder in ieder geval onverwijld aangifte te doen aan de desbetreffende politiediensten en BUILDING QONSULT onverwijld hiervan op de hoogte te brengen.

Wijzigingen van het aantal gereserveerde en gehuurde steps dienen per mail te worden aangevraagd bij BUILDING QONSULT en dit op volgend e-mailadres: info@e-step-rides.be

Deze wijziging kan aangevraagd worden tot 3 weken voorafgaand aan de aanvang van de huurperiode.

BUILDING QONSULT beslist eenzijdig of zij hierop al dan niet zal ingaan.

Zowel de huurder als BUILDING QONSULT kunnen via mail op volgend e-mailadres (info@e-step-rides.be) de overeenkomst uiterlijk 3 weken voor aanvang van de huurperiode vervroegd en kosteloos beëindigen (annuleren) indien de verandering van de omstandigheden (zoals bv. ongunstige weersomstandigheden, ziekte, pandemie, …) de uitvoering van de overeenkomst buitensporig bezwaart dermate dat de uitvoering redelijker wijze niet langer kan worden geëist, dat de verandering onvoorzienbaar was bij de contractsluiting en dat de verandering ontoerekenbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en dat de verandering ontoerekenbaar is aan de schuldenaar van de verbintenis.

BUILDING QONSULT  zal de privacy van de huurder ten alle tijden waarborgen en op en veilige en confidentiële wijze omspringen met de persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt door de huurder.

Eventuele klachten of vragen dienaangaande omtrent de verwerking van de persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het volgend e-mailadres: info@e-step-rides.be

De persoonsgegevens die door de verhuurder worden verstrekt hebben vooral betrekking op: de voornaam, achternaam, adresgegevens, bankrekeningnummer, geboortedatum, telefoon en mailadres.

Door ondertekening van de overeenkomst geeft de huurder aan BUILDING QONSULT toestemming om de persoonsgegevens te verwerven en verwerken.

De persoonsgegevens verstrekt door de huurder aan BUILDING QONSULT zullen bewaard en verwerkt worden voor de periode, noodzakelijk in functie van de doeleinden van verwerking en in functie van de contractuele relatie.

BUILDING QONSULT zal in ieder geval de persoonsgegevens nooit verkopen, noch verlenen noch verdelen of ter beschikking stellen aan derden tenzij op verzoek van eventuele politionele diensten.

Indien enige bepaling van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig blijkt te zijn, dan zullen de overige bepalingen van de overeenkomst onverkort blijven gelden.

De overeenkomst wordt steeds beheerd door het Belgisch recht en in geval van betwisting of discussie zijn enkel de Rechtbanken van Hasselt bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.